fbpx

Az Autotveszek.hu Kft. „Skoda-kaland 2018” játékszabály

A játék szervezője

A „Skoda-kaland 2018” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője az Autotveszek.hu Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Karikó János u. 9., cégjegyzékszám: 13-09-120872, a továbbiakban: „Szervező”).

A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet a www.retrovasak.hu weboldalon közzétett „Skoda-kaland 2018” elektronikus kérdőív helyes kitöltésével minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, kivéve a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk.8:1 § (1) bekezdés 2. pont) szerinti) közeli hozzátartozói (továbbiakban: Játékos). A Játékban való részvétel további feltétele minimum 1046,- Ft befizetése.

A Játék időtartama

A Játék 2018. év 06. hó 20. napján 17 óra 00 perckor kezdődik és 2018. év 08. hó 17. napján 23 óra 59 percig tart.

A Játék definíciója és menete

A fent nevezett Játék egy olyan kérdőívvel egybekötött nyereményjáték, amely elsősorban a Játékosok Skoda 105S típusú gépkocsival kapcsolatos tudásán, és használatából eredő tapasztalatán alapul. A Játékra a www.retrovasak.hu oldalon található kérdőív helyes kitöltésével és minimum 1046,- Ft befizetésével lehet regisztrálni. A fenti Játékban részt venni szándékozónak helyesen kell megválaszolnia a kérdőívben található valamennyi kérdést. A kérdőívet helyesen kitöltő regisztráló közül kerül kisorsolásra a Skoda-kaland 2018 eseményben használt 1 db, 1979-es évjáratú, Skoda 105S típusú gépkocsi. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a nyereményként kisorsolásra kerülő gépjármű használt, normál állapotban nyerhető meg. A Játékra jelentkezők minimum 1046,- Ft befizetésével és a kérdőív helyes kitöltésével regisztrálhatnak a Játékra, amivel egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy ha megnyeri a Játékos a fent megjelölt gépjárművet, akkor a nyertes Játékos nevét az Autotveszek.hu Kft. közzétegye az általa üzemeltetett www.retrovasak.hu weboldalon, valamint saját közösségi oldalain.

A kérdőív kitöltési-, és regisztrálási határidő: 2018. év 08. hó 17. nap, 23 óra 59 perc

Tudnivalók a fizetésről

A Játékban való jelentkezéshez szükséges 1046 (ezernegyvenhat) forint megfizetése az alábbi módon történhet:

Banki átutalás: a www.retrovasak.hu weboldalon az alábbi bejegyzésre kattintva elérhető a Kérdőív és az utalási adatok. A sikeres átutalás esetén bizonylatot küld a Játékos részére a Szervező.

 • A Szervezőhöz nem jutnak el a bankkártya adatok, ezekről csak a bank értesül.
 • Amennyiben véletlen túlfizetés történik, vagy valamilyen okból kifolyólag a Játékos nem tudja beküldeni, ill. regisztrálni a kérdőívet, jóváírásra van lehetőség.
 • A fizetés során Forintban történik a tranzakció.

A nyertes kiválasztása

 • A helyesen megválaszolt kérdőívet beküldő Játékosok közül kerül kisorsolásra 1 db használt állapotú Skoda 105S típusú gépkocsi.
 • A Játékosok tudomásul veszik, hogy a kérdőív regisztrálásának időpontján az Autotveszek.hu Kft. feldolgozó rendszerébe történő beérkezésekor regisztrált időpont értendő.

A nyeremény meghatározása és kiosztása

A http://www.random.org/ által kisorsolt nyertes 1 db – azaz egy darab – Skoda 105S típusú, használt személygépkocsit nyer.

Sorsolás időpontja: 2018. év 08. hó 21. nap

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a regisztrálás időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezésekor regisztrált időpont értendő.

Nyereményre való jogosultság megállapítása

A nyertes kisorsolása online sorsoló szoftver segítségével történik.

Kiértesítés

Az eredményhirdetés időpontja: 2018. év 08. hó 21. nap

A nyertest az általa regisztráláskor megadott e-mail címen értesíti a Szervező. A nyereményt kizárólag személyesen lehet átvenni a Szervező székhelyén: 2051 Biatorbágy, Karikó János u. 9. szám alatti címen, vagy a felajánlott időpontban egy hivatalos átadás keretében. A nyeremény átvételének lehetőségéről a Szervező elektronikus levélben tájékoztatja részletesen a nyertest. A nyertes 15 napon belül jelentkezhet a nyereményért, ennek elmaradása esetén Szervező köteles pótnyertest sorsolni. A pótnyertesnek mindig a sorrendben következő kisorsolt helyes kérdőívet regisztráló Játékos minősül. Ez mindaddig folytatódik, míg a nyertes nem jelentkezik 15 naptári napon belül nyereményéért.

Vegyes rendelkezések

 • A Szervező, az Autotveszek.hu Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai nyereménytárgy esetleges hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
 • A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át.
 • A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
 • A nyeremény készpénzre nem váltható.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot a Játékosok a retrovasak.hu weboldalon történő egyidejű értesítése mellett visszavonja. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Játékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött kérdőívet. Továbbá, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot bármikor megváltoztassa vagy visszavonja. Ilyen esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a www.retrovasak.hu honlapon, közösségi oldalain közzéteszi.
 • Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.
 • Közösségi oldalunkon keresztül személyes adatokat nem dolgozunk fel, a kérdőív lebonyolításához weboldalunkat használjuk.

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A beérkezett kérdőívek alapján szerzett adatokhoz kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező, illetve Adatfeldolgozó férnek hozzá. A Szervező, valamint az Adatfeldolgozó a Játékhoz kapcsolódóan, a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, a regisztráció során rögzíti a Játékos nevét, e-mail címét.

Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy a Szervező a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli. Ezek az adatok a nyertesek, pótnyertesek értesítését követően az általuk beküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre.

A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

 • az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a kérdőív kitöltésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;
 • a nyertes Játékos nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja a retrovasak.hu weboldalon, közösségi oldalain;
 • a Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kizárólag kapcsolatfelvételi célra rögzíti.
 • amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint
 • a játék során felmerülő nyereményadó, valamint az átírási költségek megfizetését a nyeremény felajánlója vállalja;
 • a Szervező amennyiben a nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá a személyes átadás esetén a nyeremény átadásáról a Szervező kép-, hang-, illetve filmfelvételt készítsen, a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználhassa, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A helyes válasz beküldése során, illetve a nyertesség esetén megadott személyes adatok kapcsolatfelvételi célból történő kezelése a válasz beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, de legfeljebb 2 évig.

A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén tehetik meg: e-mail küldésével az info@retrovasak.hu e-mail címre, vagy a Szervező címére küldött postai levélben.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján, a hatályos eljárási szabályokra is figyelemmel bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

A Szervező, mint adatkezelő a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette.

ecotrex
'Fel a tetejéhez' gomb